O škole

ezslogo

Neprijali vaše dieťa  do 1. ročníka na základnú školu ?

Chcete dať dieťa do 2. ročníka na inú základnú školu  ?

Evanjelická  základná škola STROM  na Exnárovej 10 v Košiciach má pre vaše dieťa miesto s individuálnym prístupom, v malej skupine a so  vzdelávaním AJ americkou lektorkou. EZŠ je školou, ktorá poskytuje priestor pre vzdelávanie všetkých detí. K škole patrí aj Školský klub a Evanjelická materská škola čím je zabezpečená  celodenná starostlivosť o vaše deti.

Uzávierka prihlášok je 30.4.2016.

V prípade záujmu nás kontaktujte: ezskosice@gmail.com

Evanjelická materská škola – Sovičky Evanjelická základná škola  – Strom 

otvorili svoje brány.

Vždy ,keď sa niečo nové začína, vstupujeme do toho s rešpektom a určitými obavami, pretože nikdy nevieme, ako sa to do budúcna vyvinie. Myslím, že je to podobné pri každom človeku. Ale určitý rozdiel predsa len v prístupe k novým veciam badateľný je. Veriaci ľudia sa  do nových vecí púšťajú s rešpektom, ale predovšetkým s nádejou a na modlitbách k Bohu, aby to nové dielo On sám žehnal a viedol k dobrému. Mnoho vecí, čo sa týka budúcna, nevieme a nemôžeme ovplyvniť, netušíme, čo prinesie zajtrajšok, ale o to viac prosíme Pána Boha o jeho pomoc a sprevádzanie.

Možno trochu dlhý úvod k začiatku školského roka 2015/2016, ale je to preto, lebo v Košickom kostole na Mlynskej ulici sa 2. septembra otváral prvý ročník Evanjelickej základnej školy, ktorá je spojená s materskou školou, detskými službami Božími. Kázňou poslúžil senior KOS Ján Hruška. Spolu s konseniorom KOS Dušanom Havrilom udelili deťom EMŠ i prváčikom EZŠ požehnanie do nového školského roku. Nebolo to s nejakou veľkou pompéznosťou a slávou. Ale s pokorou pred Bohom sme toto dielo vkladali do Božích rúk a prosili o budúcnosť s vedomím, že  On jediný sa o to môže postarať.

Materská škola začínala už svoj tretí rok. Má už vybudované svoje meno a je o ňu aj dostatočný záujem. Zapísaných je 40 detí. V EMŠ pracujú štyri učiteľky/ Gabriela Dávidová, Michaela Mészarosová, Božena Buzogaňová, Zuzana Martonová, riaditeľka EMŠ/, dve prevádzkové pracovníčky, ktoré sa starajú o vydaj stravy a upratovanie. Agáta Gerecová, Mária Špilková/ a dve asistentky z Úradu Práce. Zriaďovateľom  EMŠ aj EZŠ je Košický seniorát, ktorý očakáva, že EZŠ  urobí prepojovací mostík medzi materskou školou a Gymnáziom Jána Ámosa Komenského. Naše deti budú mať takto možnosť prejsť všetkými stupňami vzdelávania v našom evanjelickom prostredí. V EMŠ deti získajú okrem predprimárneho vzdelania aj biblické vzdelanie a to prostredníctvom Detskej besiedky , ktorú vyučujú – brat farár Jaroslav Petro z Obišoviec a brat konsenior KOS Dušan Havrila. Ak je potrebné tak poslúžia aj ďalší duchovný z KOS. Deti navštevujú kurz AJ – English is Fun pod vedením skúsenej lektorky pani Bílikovej a tanečný krúžok TK – Myšičky pod vedením pani Oroszovej. K MŠ pribudlo aj nové ihrisko z čoho sa veľmi tešíme , lebo cesta k nemu bola dosť náročná . MŠ pripravuje pre rodičov i deti rôzne aktivity – branný deň, popoludnie pre starých rodičov, výstavku darov zeme , mikulášsku besiedku, vianočné vystúpenie detí, karneval, deň matiek – kresťanskej rodiny, výlety do ZOO či botanickej záhrady, čítanie rozprávok s osobnosťami, plavecký kurz, súťaž v recitovaní a speve a podobne. V okolí EMŠ máme les kde uskutočňujeme vychádzky, pozorujeme prírodu, zbierame prírodniny a z nich potom vyrábame krásne výtvarné práce.

Základná škola otvorila svoje brány prvý krát. Rozhodnutie začať činnosť EZŠ aj s menším počtom deti ovplyvnilo rozhodnutie ministra školstva z 27.5.2015  na základe ktorého je možne, na základe osobitého zreteľa mať v triede aj menší počet detí. Máme teda štyroch prváčikov, ktorých učí pani učiteľka Melánia Kováčová, anglický jazyk vyučuje lektorka z EGJAK Melody…….., evanjelické náboženstvo vyučuje Dušan Havrila a školský klub vedie Danka Székelyová.

Nič sa však nerodí len tak samo od seba. Väčšinou za tým musí byť niekto, kto má nejakú víziu, nejakú predstavu či cieľ, ktorý chce dosiahnuť a potom  sa do toho pustí nedbajúc na riziká, nezdar, či neúspech. Bolo jednoduché zdvihnúť ruku na presbyterstve či na mimoriadnom konvente KOS, ale je už ťažšie chodiť po úradoch vybavovať priestor a spustiť to celé tak, aby si v septembri  mohli do lavíc zasadnúť deti. To celé ostalo na pleciach brata konseniora KOS Dušana Havrilu.

Dnes už môžeme konštatovať, že Evanjelická základná škola začala svoju životnú púť. Vďaka Pánu Bohu za požehnanie, vďaka všetkým tým, ktorí sa za toto dielo vytrvalo modlili a vďaka za tých, ktorí sa nevzdali a verili, že to Pán Boh požehná.

Jaroslav Petro, Zuzana Martonová, Dušan Havrila